«

»

Μαρ 09

Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β ́/2020) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα, από το 2020 και εφεξής.

Συνοπτικά παρουσιάζουμε κατά κεφάλαιο τη συνημμένη Υπουργική Απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Καθορίζεται το πλαίσιο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, ο τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η υποβολή δήλωσης προτίμησης -Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία επιλογής εισαγομένων, η έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής και η προθεσμία εγγραφής εισαγομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ Καθορισμός των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.

Καθορίζονται οι διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως ο τόπος διεξαγωγής, τα θέματα και το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, οι διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποχρεώσεις των επιτηρητών και των
υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, ο τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος, η συγκέντρωση-γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών, η επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων, η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο τρόπος εξέτασης μαθητών από ξένα σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ Σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Καθορίζεται η σύσταση και η συγκρότηση των οργάνων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ο Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων, η Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ), η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΛΕΕ), οι Ομάδες επιτηρητών και οι Ομάδες για τη βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση εδώ