Σχολικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας δεν έχει ως στόχο να περιορίσει την ελευθερία οιουδήποτε, αλλά να συμβάλλει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Α. Υποχρεώσεις  των καθηγητών/τριών προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες

Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών/τριών προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές/καθηγήτριες οφείλουν:

 • ν’ αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους,
 • να προάγουν τη μάθηση των μαθητών/μαθητριών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης,
 • να αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος ορισμένων μαθητών/μαθητριών,
 • να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών εντός του σχολείου  ασκώντας, επί της ουσίας, γονική μέριμνα.
 • να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους/τις μαθητές/μαθήτριες αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους.

Β. Υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών

 1. Συμπεριφορά – Πειθαρχία
  Γενικά οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν:
 • να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών/τριών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά,
 • να σέβονται τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα,
 • να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο,
 • να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών/τριών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου,
 • να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά,
 • να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτονομία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του/της μαθητή/μαθήτριας από το Σχολείο.
 1. Προσέλευση στο σχολείο
 • Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:10.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές/μαθήτριες συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες που δεν έρχονται έγκαιρα στο σχολείο παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της Διεύθυνσης και εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας μόνο μετά από έγκριση της διευθύντριας και του/της διδάσκοντα/σκουσας καθηγητή/τριας. Διαφορετικά χρεώνονται την απουσία της πρώτης ώρας.
 • Η εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.
 1. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Οι μαθητές/μαθήτριες εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι και προετοιμάζονται για το μάθημα που θα ακολουθήσει.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών/τριών στο διάδρομο μετά το χτύπημα του κουδουνιού για την έναρξη ώρας διδασκαλίας.
 • Μετά την έναρξη του μαθήματος δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας σε κανέναν/καμία αργοπορημένο/η μαθητή/τρια, εκτός εάν τον/την δεχτεί ο/η καθηγητής/τρια του μαθήματος.
 • Οι θέσεις των μαθητών/μαθητριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/σκουσα καθηγητή/τρια.
 • Κανένας/καμία μαθητής/μαθήτρια από τους/τις προσελθόντες/θούσες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.
 • Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Συνεπώς η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο είναι μη επιτρεπτή. Ο/Η καθηγητής/τρια, ως βασικός/ή υπεύθυνος/η, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Στην περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί στο γραφείο της Διευθύντριας. Ο/Η καθηγητής/τρια που απέβαλε τον/την μαθητή/τρια καταγράφει την ωριαία αποβολή στο ποινολόγιο.
 • Επαναλαμβανόμενες ωριαίες αποβολές έχουν ως αποτέλεσμα τον πειθαρχικό έλεγχο του/της μαθητή/τριας.
 1. Αντιγραφή σε διαγώνισμα

Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και. μηδενισμό του γραπτού. Ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος του/της μαθητή/μαθήτριας.

 1. Στον αύλειο χώρο

Για λόγους ασφαλείας, το παιχνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των γυμναστών/στριών.

 1. Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο

Η παραμονή των μαθητών/μαθητριών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών/τριών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης.

 1. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/μαθήτριες:

 • σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου,
 • δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων
 • προσέχουν ιδιαίτερα να διατηρούνται καθαρές οι τουαλέτες για λόγους υγιεινής
 • διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον/την κηδεμόνα του/της.

 1. Κινητά τηλέφωνα

Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται (Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας) και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο. Εάν κάποιος/α μαθητής/τρια για προσωπικούς λόγους έχει μαζί του το κινητό υποχρεούται να το παραδίδει στην Διεύθυνση του σχολείου και να το παίρνει ξανά με τη λήξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του/της μαθητή/μαθήτριας, κρατείται το κινητό τηλέφωνο στο γραφείο της διευθύντριας και το παραλαμβάνει ο/η κηδεμόνας μετά από σχετική ενημέρωση.

 1. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Απαγορεύεται το κάπνισμα και χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στην σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του/της μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

 1. Σχολικές εκδηλώσεις

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα.

 1. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές

Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι/ες να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή/τριας από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του/της αρχηγού της εκδρομής. Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή-επικοινωνία.

 1. Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται στο σχολείο

Αν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μετεγγραφεί στο σχολείο μαθητής/τρια λόγω αλλαγής τόπου κατοικίας των γονέων είτε λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (όταν ο/η μαθητής/τρια εκδηλώνει παραβατική συμπεριφορά στο προηγούμενο σχολείο), τότε:

 • Ο/Η Σύμβουλος Σχολικής Ζωής σε συνεργασία με τους/τις καθηγητές/καθηγήτριες του τμήματος καλωσορίζουν τον/τη μαθητή/μαθήτρια και τον/την ενημερώνουν για τη φιλοσοφία της σχολικής μονάδας καθώς επίσης για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ώστε μέσω αυτής της υπεύθυνης ενημέρωσης να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στο νέο περιβάλλον.
 • Προκειμένου να προβλεφθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις προγραμματίζονται τακτικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τον/τη μαθητή/μαθήτρια, στις οποίες ο/η ΣΣΖ μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη σχολική καθημερινότητα και να δώσει διεξόδους στα ενδιαφέροντα του/της μαθητή/μαθήτριας.
 • Σε συνεργασία με την ολομέλεια των μαθητών/μαθητριών/τριών του τμήματος στο οποίο θα ενταχθεί, ανατίθεται σε ομάδα τριών έως πέντε μαθητών/τριών το έργο της υποστήριξης του /της συμμαθητή/συμμαθήτριας στο νέο περιβάλλον. Η ομάδα αυτή μπορεί να βοηθήσει στην εξοικείωση με τους χώρους, τα πρόσωπα και κυρίως τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου. Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στην κοινωνική οργάνωση του/της μαθητή/μαθήτριας και την αποτροπή της περιθωριοποίησης του/της.
 1. Ειδικά μέτρα σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων

Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου οφείλουν να τηρούν τις αντίστοιχες οδηγίες όπως αυτές ορίζονται από τους,  κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς.

Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν από την Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων, το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον κανονισμό σε μορφή αρχείου